Tag: zegarki citizen

Eco-Drive w Zegarkach Citizen

0 commentszegarki citizeneco-drivezegarki citizenzegarki citizen

Czym jest Eco-Drive? Citizen Eco-Drive, u¿ywaj± prostej, ale jednocze¶nie najbardziej zaawansowanej technologii generowania i magazynowania energii, któr± mo¿na spotkaæ w zegarkach. Koniec z wymienianiem baterii? Jak najbardziej. Umiejêtno¶æ Eco-Drive do przetwarzania ¶wiat³a (nie tylko s³onecznego) zastêpuje tradycyjn± bateriê. Jako, ¿e brak ¶wiat³a nam raczej nie grozi, tak wiêc jest to nieograniczony zasób energii. [singlepic=252,120,267,,right]Kiedy¶, g³ównie ….  Read More