Marcus Grönholm Limitowana Edycja, Orient CDB04001D

Czy nie brzmi to co najmniej zachêcaj±co, posiadaæ jeden z dwóch tysiêcy unikalnych zegarków na ca³ym globie?

[singlepic=97,200,150,,right] Orient Watch wypu¶ci³ na rynek zegarek z limitowanej edycji tytu³owanej imieniem Marcusa Grönholma. Marcus Grönholm, dwukrotny rajdowy mistrz ¶wiata, przeszed³ na emeryturê w 2007 roku po wspania³ej karierze, zyskuj±c ca³± rzeszê fanów. Dziêki jego staraniom uczyni³ on rok 2007 wspania³ym sezonem tak¿e dla jego dru¿yny. W tym roku BP-Ford Rally zdoby³o mistrzostwo ¶wiata zespo³ów fabrycznych. W³a¶nie z t± dat± ³±czy siê promocja Orient, gdy¿ na ¶wiecie jest tylko 2007 modeli tego zegarka.
Sam zegarek zosta³ zaprojektowany w taki sposób by odzwierciedlaæ image samochodu Marcusa. Niebieski kolor tarczy wraz z numerem ‘3’, figuruj±cy na bocznej szybie samochodu Marcusa, uretanowy pasek wyprofilowany na kszta³t opon u¿ywanych w sezonie 2007, numer identyfikacyjny na deklu. Wszystko to sk³ada siê na wspania³y zegarek, który z pewno¶ci± przykuje uwagê entuzjastów wy¶cigów samochodowych, a przede wszystkim WRC.

Marcus Grönholm

[singlepic=98,200,150,,right]
Zwyciêzca wy¶cigów WRC z roku 2000 i 2002. Przeszed³ na emeryturê zwyciê¿aj±c ³±cznie 30 wy¶cigów. Marcus swoj± wiedzê i do¶wiadczenie przekazuje swoim nastêpcom bêd±c doradc± BP-Ford Team. Nie rezygnuje jednak ca³kowicie z wy¶cigów i zapowiada, ¿e jeszcze o nim us³yszymy w sezonie 2008 i 2009!

Specyfikacje techniczne:

Mechanizm: ORIENT 46A41 wyprodukowany w Japonii
21 kamieni (p³ynno¶æ wskazówki)
Czêstotliwo¶æ drgañ: 21600/h
Dzienna dok³adno¶æ +25~-15 sekund
Napêd: Naci±g automatyczny
Czas pracy: wiêcej ni¿ 40 godzin
Koperta: Stal nierdzewna
Szk³o: Mineralne
Pasek: Uretanowy
Wodoszczelno¶æ: do 100m
¦rednica: 43.0mm
Grubo¶æ: 12.7mm

Zegarek jeszcze dostêpny w naszym sklepie DEMUS.pl. Spiesz siê !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *