Eco-Drive w Zegarkach Citizen

eco-drive logo

Czym jest Eco-Drive?

Citizen Eco-Drive, u¿ywaj± prostej, ale jednocze¶nie najbardziej zaawansowanej technologii generowania i magazynowania energii, któr± mo¿na spotkaæ w zegarkach. Koniec z wymienianiem baterii? Jak najbardziej. Umiejêtno¶æ Eco-Drive do przetwarzania ¶wiat³a (nie tylko s³onecznego) zastêpuje tradycyjn± bateriê. Jako, ¿e brak ¶wiat³a nam raczej nie grozi, tak wiêc jest to nieograniczony zasób energii.

[singlepic=252,120,267,,right]Kiedy¶, g³ównie w kalkulatorach wystêpowa³o po³±czenie baterii wraz z ogniwami s³onecznymi, ale nie tu ! Eco-drive jest jedynym ¼ród³em zasilania tych zegarków i muszê powiedzieæ, ¿e radzi sobie znakomicie !

Wygl±da to zbyt piêknie? To jeszcze nic. Producent zapewnia, ¿e bateria s³oneczna wytrzyma ka¿d± próbê czasu. Koniec z odwiedzaniem lokalnego zegarmistrza w celu wymiany baterii, tym siê ju¿ nie musisz martwiæ. Jedynie co musisz mieæ na uwadze to regularnie wystawiaæ zegarek na dzia³ania ¶wiat³a, s³onecznego czy to sztucznego.

W razie wszelkich w±tpliwo¶ci czy problemów radzimy zapoznaæ siê ze wybranymi pytaniami i odpowiedziami, które przygotowali¶my dla Ciebie pod tym adresem: Eco-Drive pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do przegl±dniêcia katalogu Citizen, równie¿ tych bez funkcji Eco-Drive.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *