Zegarki Casio Sterowane Falami Radiowymi

Zawsze na czas

Zaleta zegarków sterowanych falami radiowymi jest oczywista – raz ustawiaj±c odpowiedni± strefê czasow±, zegarek zawsze bêdzie pokazywa³ dok³adny czas lokalny. Sygna³ ten jest dostêpny dla zegarków Casio w niemal ca³ej Europie, a dla niektórych modeli nawet w USA, czy czê¶ci Kanady, Meksyku i Japonii. Dodatkowo opcja zmiany czasu miêdzy letnim, a zimowym jest ca³kowicie zautomatyzowana. Du¿o podró¿ujesz, przebywasz w ró¿nych strefach czasowych, czy po prostu wymagasz od swojego zegarka wszystkiego co najlepsze? Z takim zegarkiem jeden problem z g³owy. W razie jakich¶ pytañ proszê przejrzeæ przygotowany przez nas zestaw pytañ i odpowiedzi, które wyja¶ni± pewne kwestie. Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu zegarki Casio z poszczególnych kolekcji posiadaj±ce funkcje Radio-Control w standardzie.

[album=1,extend]

One Reply on “Zegarki Casio Sterowane Falami Radiowymi”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *